make a website for freeZAŁOŻENIE SPÓŁKI NA UKRAINIE

Zakladanie spolki z oo na Ukrainie, to prosty algorytm działań, związanych z rejestracją przedsiębiorstwa.
Zanim nierezydent (cudzoziemiec) rozpocznie rozwijanie swojego biznesu, powinien zarejestrować swoje przedsiębiorstwo w odpowiednich organach. Prawo do prowadzenia swojej działalności na Ukrainie zgodnie z prawem może uzyskać w charakterze inwestora zagranicznego – założyciela osoby prawnej.

Na Ukrainie przy tworzeniu przedsiębiorstwa rezydent, jak i nierezydent (cudzoziemiec) zazwyczaj wybiera jako formę prawną Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o. o.). Taka forma przedsiębiorstwa pozwala na rozwiązywanie wszelkich podstawowych zadań założyciela zagranicznego oraz nie wymaga dodatkowych skomplikowanych formalności.
Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeprowadzana jest w kilku etapach, obejmujących:

Przygotowanie kompletu dokumentów:
a) ustalenie nazwy, adresu, kierownika, rodzaju działalności, wysokości kapitału zakładowego;
b) podpisanie uchwały założycieli, zatwierdzenie i podpisanie statutu, kart rejestracyjnych oraz pełnomocnictwa do rejestracji.

Przeprowadzenie rejestracji państwowej (od 1 do 3 dni):
a) odbiór numerów rejestracyjnych w organach Funduszu Emerytalno-Rentowego, Państwowej Służby Fiskalnej oraz Służby Statystyki;
b) wyrobienie pieczęci.

Otwarcie rachunku i opłacenie kapitału zakładowego:
a) podpisanie kart bankowych i kompletu dokumentów do otwarcia rachunku;
b) otrzymanie zaświadczenia o otwarciu rachunku i opłaceniu kapitału zakładowego.

Wybór systemu opodatkowania i rejestracja jako płatnika podatków określonej kategorii:
a) opracowanie i podpisanie kompletu dokumentów w celu rejestracji płatnika podatków określonej grupy;
b) otrzymanie statusu płatnika podatków określonej kategorii oraz zaświadczeń potwierdzających ten status.

W pierwszej kolejności w celu przeprowadzenia rejestracji firmy należy wyznaczyć dyrektora. Zwracamy uwagę na fakt, że aby mianować na stanowisko dyrektora nierezydenta (cudzoziemca) Ukrainy, musi on otrzymać pozwolenie na zatrudnienie na Ukrainie, co jest możliwe dopiero po rejestracji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dlatego na początku na dane stanowisko należy poszukać obywatela Ukrainy, przeprowadzić wszystkie czynności rejestracyjne oraz odebrać odpowiednie pozwolenie na zatrudnienie i dopiero po wykonaniu tych czynności mianować nierezydenta (cudzoziemca) na dyrektora Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Pozwolenie na zatrudnienie cudzoziemca jest oficjalnym dokumentem, wydawanym przez odpowiedni organ, pozwalającym cudzoziemcowi pracować na terytorium Ukrainy.
Pozwolenie na zatrudnienie cudzoziemca sporządzane jest przez pracodawcę, który podjął decyzję o zatrudnieniu obcokrajowca.
W celu rejestracji wszystkie dokumenty, w przypadku gdy są wydane w języku obcym, należy oficjalnie przetłumaczyć na język ukraiński. W razie potrzeby takie tłumaczenie może być wykonane przez pracowników naszej firmy.

Firma może zapewnić obecność tłumacza również podczas podpisywania dokumentów u notariusza (na Ukrainie) przez osobę, która nie włada językiem ukraińskim.

Stworzenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest procedurą szybką, ale wymagającą rzetelnego przygotowania wszystkich dokumentów, szczególnie w przypadku, gdy jest kilku założycieli osoby prawnej. Zwracając się do naszej firmy wystarczy jedynie przekazać nam wszelkie niezbędne dane oraz sporządzić pełnomocnictwo dla naszych pracowników-prawników i oczekiwać na rezultaty.

Konsultacje dotyczące przygotowania wszelkich odpowiednich dokumentów oraz przeprowadzenia procedury rejestracji można uzyskać pod numerem +3 8 (096) 760-73-74, lub w inny sposób, przedstawiony na stronie internetowej. Zapewniamy udzielenie wszelkich wyczerpujących informacji.

ZŁOŻ ZAMÓWIENIE

i otrzymaj szczegółową ofertę od nas dla Twoich potrzeb albo zamów bezpłatną rozmowę z nami, i my oddzwonimy do Ciebie w najbliższym czasie

Albo zwracajcie się do nas za takich kontaktów:

Tel.: +38 096 760 7374 WhatsApp
Email: info@gm-lawyers.com.ua